ČJ: «Dokument»«Spisová_značka»«Dokument»

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: «Přezkoumání»«Přezkoumání_orgánem»

«DeleteField»

«DeleteField»

«Úkoly_seznam»

«Úkoly_seznam»«Přezkoumání_orgánem»«Přezkoumání»

na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Místo provedení přezkoumání: «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Mezilečí«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek»«Přezkoumání»

«Přezkoumání»«Územní_celek»«Adresa»«DeleteField»Mezilečí«DeleteField»«Ulice» «DeleteField»77«DeleteField»«Domovní_číslo»

«DeleteField»552 05«DeleteField»«PSČ» «DeleteField»Hořičky«DeleteField»«Pošta»«Adresa»«Územní_celek»«Přezkoumání»

«Přezkoumání»«Územní_celek»

Zástupci za «DeleteField»obec«DeleteField»«Právní_forma»:

«DeleteField»

«DeleteField»

«Zastupcí_územního_celku_seznam»

«Zastupcí_územního_celku_seznam»

«Územní_celek»«Přezkoumání»

Přezkoumání vykonali:

«Kontrolor_pověřený_řízení«DeleteField»Naďa Naglová«DeleteField»«Celé_jméno»«Kontrolor_pověřený_řízením»

«DeleteField»

Ivana Marková

«DeleteField»

«Kontrolní_skupina»

«Kontrolor»«Celé_jméno»«Kontrolor»

«Kontrolní_skupina»

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne «Kontrolor_pověřený_řízením»«Kontakty»«DeleteField»23. 6. 2016«DeleteField»«Www_prezentace»«Kontakty»«Kontrolor_pověřený_řízením»

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

A. Přezkoumané písemnosti

Při přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Mezilečí«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek»«Přezkoumání» byly přezkoumány následující písemnosti:

«Úkol_přezkoumání»

«Přezkoumané_písemnosti_úkolů»

«DeleteField»

Bankovní výpis

Komerční banka, výpisy č. 53 - 63 a 93 - 101

ČNB, výpisy č. 11 - 12, 19 - 20

Darovací smlouvy

Obec poskytla finanční dary - např. 3 000,- Kč Přátelům českého a moravského folkloru Hořičky - Křižanov o.s. a 1 000,- Kč Sdružení zdravotně postižených. Darovací smlouvy byly předloženy.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Obec má Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (platnost od 27.2.2014) a v souladu s ní byl vybrán dodavatel na opravu fasády budovy obecního úřadu a to firma Jaroslav Jiránek, Červená Hora 21. Schváleno zastupitelstvem dne 18.5.2016. Byla předložena faktura v hodnotě 78 408,- Kč včetně DPH.

Inventurní soupis majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016 dle předloženého plánu inventur. Z provedené inventarizace byla dne 25.1.2017 vyhotovena závěrečná zpráva s tím, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Protokoly o zařazení a vyřazení majetku byly předloženy.

Vzhledem k tomu, že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce, nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventurních rozdílů v této oblasti.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl vhodným způsobem zveřejněn na úřední desce i elektronicky po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce od 13.1.2016.

Odměňování členů zastupitelstva

Odměny zastupitelů jsou stanoveny i vypláceny v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb.

Pokladní doklad

Pokladní kniha je vedena v písemné podobě.

Pokladní kniha (deník)

Pokladní doklady za měsíc červen a říjen mají patřičné náležitosti, jsou doloženy paragony a jsou shodné se zápisem v pokladní knize. Příjmy v hotovosti probíhají pokladní evidencí.

Pravidla rozpočtového provizoria

Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena zastupitelstvem obce dne 15.12.2015.

Příloha rozvahy

Byla předložena Příloha rozvahy k 31.12.2016 (před závěrečnými zápisy).

Rozpočtová opatření

Úpravy rozpočtu byly provedeny rozpočtovými změnami č. 1 - 6 schválenými starostou na základě pravomoci dle Směrnice k rozpočtovému hospodaření s účinností od 15.9.2011.

Rozpočtový výhled

Obec má sestaven rozpočtový výhled do roku 2019. Schváleno v zastuptelstvu 6.1.2016.

Rozvaha

Kontrolou ročních obratů účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky, účetní operace proúčtované na účtu 403 jsou v souladu s jejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy. Na účtu 401 nebyly v roce 2016 žádné pohyby. Peněžní fondy nemá obec zřízeny.

Schválený rozpočet

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2016 dne 24.2.2016. Rozpočet byl schválen jako schodkový ve výši příjmů 1 712 590,- Kč, výdajů 1 956 300,- Kč s dofinancováním přebytkem z minulých let ve výši 243 710,- Kč.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

UZ 98 193 - poskytnutá dotace na volby do zastupitelstev krajů ve výši 21 000,- Kč, vyčerpáno 8 687,- Kč (na účtu 672), vratka činí 12 313,- Kč (na účtu 374).

Účetní doklad

Byly kontrolovány účetní doklady za období červen a říjen. Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů, časové a věcné souvislosti, zaúčtování a zatřídění podle rozpočtové skladby.

Vnitřní předpis a směrnice

Vnitřní kontrolní systém je zabezpečován Směrnicí o finanční kontrole s účinností od 3.2.2016.

Dále byly předloženy níže uvedené směrnice:

- Odpisový plán s účinností od 1.1.2015

- Směrnice o inventarizaci s platností od 1.11.2011

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Byl předložen Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016.

Výkaz zisku a ztráty

Kontrolován byl výkaz k 31.12.2016 (před závěrečnými zápisy). Kontrolou vazby na výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno, že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin 2-12 M, rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována.

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení

K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy ze zastupitelstva obce ze dne 15.12.2015, 6.1., 24.2., 18.5., 17.8., 9.11. a 23.11.2016.

Závěrečný účet

Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2015 spolu se zprávou o výsledku hospodaření za uplynulý kalendářní rok s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením "bez výhrad" dne 18.5.2016. Návrh závěrečného účtu byl vhodným způsobem zveřejněn na úřední desce i elektronické desce od 29.4.2016 do schválení. Závěrečný účet obsahoval údaje dle zákona.

Účetní závěrka byla schválena dne 18.5.2016. Protokol o schválení byl předložen.

«DeleteField»

«Pisemnost_seznam_přezkoumané»

«Písemnost»

«Druh»

«Popis»

«Písemnost»

«Pisemnost_seznam_přezkoumané»

«Přezkoumané_písemnosti_úkolů»

«Úkol_přezkoumání»

B. Zjištění ze závěrečného (jednorázového) přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Mezilečí«DeleteField»«Název»«Územní_celek»«Přezkoumání»

«Přezkoumání»

«Přezkoumání_orgánem»

«Závěrečný_úkol»

«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

«Předmět_seznam»

«Předmět»

Předmět: «Plné_jméno»

«Právní_předpis_seznam»

«Právní_předpis»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Chyba_a_nedostatek»

«Chyba_a_nedostatek»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Právní_předpis»

«Právní_předpis_seznam»

«Předmět»

«Předmět_seznam»

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

«Předmět_seznam»

«Předmět»

Předmět: «Plné_jméno»

«Právní_předpis_seznam»

«Právní_předpis»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Chyba_a_nedostatek»

«Chyba_a_nedostatek»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Právní_předpis»

«Právní_předpis_seznam»

«Předmět»

«Předmět_seznam»

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

«Závěrečný_úkol»

«Přezkoumání_orgánem»

«Přezkoumání»

C. Plnění opatření

Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

        1. při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

«Přezkoumání»

«Přezkoumání_orgánem»

«Chyby_za_předch._roky_mimo_starší_naprav»

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

«Chyby_za_předch._roky_mimo_starší_naprav»

«Chyby_za_předch._roky_mimo_starší_naprav»

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

«Předmět_seznam»

«Předmět»

«Právní_předpis_seznam»

«Právní_předpis»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Chyba_a_nedostatek»

«Plnění_chyby»«Popis_napravení»

«Plnění_chyby»«Opatření_seznam»

«Opatření»- «Popis»«Opatření»«Opatření_seznam» («Stav_plnění»)

«Chyba_a_nedostatek»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Právní_předpis»

«Právní_předpis_seznam»

«Předmět»

«Předmět_seznam»

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

«Předmět_seznam»

«Předmět»

«Právní_předpis_seznam»

«Právní_předpis»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Chyba_a_nedostatek»

«Plnění_chyby»«Popis_napravení»

«Plnění_chyby»«Opatření_seznam»

«Opatření»- «Popis»«Opatření»«Opatření_seznam» («Stav_plnění»)

«Chyba_a_nedostatek»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Právní_předpis»

«Právní_předpis_seznam»

«Předmět»

«Předmět_seznam»

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

«Chyby_za_předch._roky_mimo_starší_naprav»

«Přezkoumání_orgánem»

«Přezkoumání»

b) při dílčím přezkoumání

«Přezkoumání»

«Přezkoumání_orgánem»

«Dílčí_úkoly»

«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

nebyly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

«Předmět_seznam»

«Předmět»

«Právní_předpis_seznam»

«Právní_předpis»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Chyba_a_nedostatek»

«Plnění_chyby»«Popis_napravení»

«Plnění_chyby»«Opatření_seznam»

«Opatření»- «Popis»«Opatření»«Opatření_seznam» («Stav_plnění»)

«Chyba_a_nedostatek»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Právní_předpis»

«Právní_předpis_seznam»

«Předmět»

«Předmět_seznam»

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

«Předmět_seznam»

«Předmět»

«Právní_předpis_seznam»

«Právní_předpis»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Chyba_a_nedostatek»

«Plnění_chyby»«Popis_napravení»

«Plnění_chyby»«Opatření_seznam»

«Opatření»- «Popis»«Opatření»«Opatření_seznam» («Stav_plnění»)

«Chyba_a_nedostatek»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Právní_předpis»

«Právní_předpis_seznam»

«Předmět»

«Předmět_seznam»

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

«Dílčí_úkoly»

«Přezkoumání_orgánem»

«Přezkoumání»

D. Závěr

I. Při přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Mezilečí«DeleteField»«Nazev»«Územní_celek» za rok «DeleteField»2016«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání»

«Přezkoumání»

«Přezkoumání_orgánem»

«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.).

«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_seznam_nenapravené»

nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.) kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy od písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání.

«Chyba_a_nedostatek_seznam_nenapravené»

«Chyba_a_nedostatek_seznam_všech»

«Chyba_a_nedostatek_seznam_nenapravené»

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_nenapra»

byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.):

«Předmět_seznam»

«Předmět»

Předmět: «Plné_jméno»

«Právní_předpis_seznam»

«Právní_předpis»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Chyba_a_nedostatek»

«Chyba_a_nedostatek»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Právní_předpis»

«Právní_předpis_seznam»

«Předmět»

«Předmět_seznam»

«Chyba_a_nedostatek_typu_B_seznam_nenapra»

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_nenapra»

byly zjištěny závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 sb.):

«Závažnost_skupina_seznam»

«Závažnost_skupina»

«Název»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Chyba_a_nedostatek»

«Chyba_a_nedostatek»

«Chyba_a_nedostatek_seznam»

«Závažnost_skupina»

«Závažnost_skupina_seznam»

«Chyba_a_nedostatek_typu_C_seznam_nenapra»

«Chyba_a_nedostatek_seznam_nenapravené»

«Přezkoumání_orgánem»

«Přezkoumání»

II. Při přezkoumání hospodaření «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»obce«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Mezilečí«DeleteField»«Název»«Územní_celek» za rok «DeleteField»2016«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání»

«Přezkoumání»

«Přezkoumání_orgánem»

«Rizika_seznam_pro_nenapravené_chyby»

se neuvádí žádná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

«Rizika_seznam_pro_nenapravené_chyby»

«Rizika_seznam_pro_nenapravené_chyby»

Byla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.:

«Předmět_seznam»

«Předmět»

Předmět: «Plné_jméno»

«Riziko_seznam»

«Riziko»

«Riziko»

«Riziko_seznam»

«Předmět»

«Předmět_seznam»

«Rizika_seznam_pro_nenapravené_chyby»

«Přezkoumání_orgánem»

«Přezkoumání»

III. Při přezkoumání hospodaření - «Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Obec«DeleteField»«Právní_forma» «DeleteField»Mezilečí«DeleteField»«Název»«Územní_celek» - za rok «DeleteField»2016«DeleteField»«Rok»«Přezkoumání»

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

«Přezkoumání»«Ukazatel»

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku

«DeleteField»2,81«DeleteField»«Podíl_pohledávek» %

b) podíl závazků na rozpočtu územního celku

«DeleteField»0,06«DeleteField»«Podíl_závazků» %

c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

«DeleteField»0«DeleteField»«Podíl_zastaveného_majetku» %

«Ukazatel»«Přezkoumání»

IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

«Přezkoumání»«Přezkoumání_orgánem»«Upozorneni_seznam»«DeleteField»

«DeleteField»

«Upozornění_seznam»«Upozornění»

-«Popis»«Upozornění»«Upozornění_seznam»«Upozorneni_seznam»«Přezkoumání_orgánem»«Přezkoumání»

«Přezkoumání»«Územní_celek»«DeleteField»Mezilečí«DeleteField»«Název»«Územní_celek»«Přezkoumání», dne«Zpráva_z_přezkoumání» «DeleteField»2.2.2017 «DeleteField»«Datum_seznámení_s_návrhem»«Zpráva_z_přezkoumání»

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

«Kontrolor_pověřený_řízením»«DeleteField»Naďa Naglová«DeleteField»«Celé_jméno»«Kontrolor_pověřený_řízením»

………………………………………….

kontrolor pověřený řízením přezkoumání

………………………………………….

podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

«DeleteField»

Ivana Marková«DeleteField»

«Závěrečná_kontrolní_skupina»«Kontrolor»«Celé_jméno»«Kontrolor»«Závěrečná_kontrolní_skupina»

………………………………………….

kontrolor

………………………………………….

podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce  neprovozoval žádnou hospodářskou činnost, nemá zřízeny peněžní fondy, nevložil žádné peněžité či nepeněžité vklady do právnických osob, neobdržel žádné dotace z národního fondu, nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel kupní, směnnou, nájemní, zástavní smlouvu, smlouvu o sdružení peněžních prostředků a majetkových hodnot, smlouvu o zřízení věcného břemene, smlouvu o úvěru ani nehospodařil s jinými cizími zdroji, nerealizoval žádnou akci, která by měla povahu veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., nepořídil ani neprodal žádný finanční majetek.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávajícímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.

«Přezkoumání»«Územní_celek»«Přebírající»«DeleteField»Ing. Jaroslav Pácalt«DeleteField»«Plné_jméno»«Přebírající»«Územní_celek»«Přezkoumání»

………………………………………….

«Přezkoumání»«Územní_celek»«Přebírající»«DeleteField»starosta«DeleteField»«Funkce»«Přebírající»«Územní_celek»«Přezkoumání»

………………………………………….

podpis

KONTAKTY:

«Kontrolor_pověřený_řízením»«DeleteField»Naďa Naglová«DeleteField»«Celé_jméno»

«Kontakty»«DeleteField»nnaglova@kr-kralovehradecky.cz«DeleteField»«E-maily» tel: «DeleteField»736521912«DeleteField»«Mobilni_telefony»«Kontakty»«Kontrolor_pověřený_řízením»

«DeleteField»

Ivana Marková«DeleteField»

«Kontrolní_skupina»«Kontrolor»«Celé_jméno»«Kontrolor»«Kontrolní_skupina»

«DeleteField»

imarkova@kr-kralovehradecky.cz«DeleteField»

«Kontrolní_skupina»«Kontrolor»«Kontakty»«E-maily»«Kontakty»«Kontrolor»«Kontrolní_skupina» tel: «DeleteField»

725301866«DeleteField»

«Kontrolní_skupina»«Kontrolor»«Kontakty»«Mobilni_telefony»«Kontakty»«Kontrolor»«Kontrolní_skupina»

Pivovarské nám. 1245

500 03 Hradec Králové

2

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

Pivovarské nám. 1245

500 03 Hradec Králové

1