Závěrečný účet obce Mezilečí za rok 2016

(§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Údaje o obci:

Adresa: Obec Mezilečí, Mezilečí 77, 552 05 Hořičky

IČO: 00654019

Telefon: 491491115

E-mail: obec.mezileci@tiscali.cz

Web: www.mezileci.cz

Bankovní spojení: běžný účet č. 13 525 551/0100 vedený u Komerční banky Náchod

Počet obyvatel k 31. 12. 2016: 145

Počet členů zastupitelstva v roce 2016: 7

Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2016:

Obec Mezilečí nevydala v roce 2016 žádnou obecně závaznou vyhlášku.

Počet zasedání zastupitelstva v roce 2016: 6

V roce 2016 pracovaly finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce, kulturní komise.

Obec Mezilečí je členem svazku DSO Úpa a MAS Mezi Úpou a Metují.

Veškerá účetní agenda je počítačově zpracována programem Gordic Jihlava.

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v tis. Kč)

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2016

% plnění k upravenému rozpočtu

Daňové příjmy

1 572

1 584

1 663

104,98

Nedaňové příjmy

82

132

154

116,66

Kapitálové příjmy

4

4

0

0

Přijaté dotace

55

76

76

100,00

Příjmy celkem

1 713

1 796

1 893

105,40

Běžné výdaje

1 416

1 460

1 230

84,24

Kapitálové výdaje

540

580

351

60,51

Výdaje celkem

1 956

2 040

1 581

77,50

Saldo:příjmy-výdaje

-244

-244

312

Financování celkem

244

244

-312

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Daňové příjmy kromě DPH a dani z nemovitých věcí v tomto roce dosáhly částku vyšší, než předpokládal rozpočet.

Nedaňové příjmy: v tis. Kč

Běžné výdaje:

Kapitálové výdaje:

Stav běžného účtu obce u KB Náchod k 31. 12. 2016 činil Kč 3 128 598,34.

Stav běžného účtu obce u ČNB Hradec Králové k 31. 12. 2016 činil Kč 229 282,55.

Kromě běžného účtu u Komerční banky má obec dočasně volné peněžní prostředky převedeny

na podílové listy fondu IKS Krátkodobých dluhopisů. Obec vlastní akcie České spořitelny, ČSAD Ústí nad Orlicí a firmy Vodovody a kanalizace Náchod.

2) V roce 2016 obec neprovozovala žádnou hospodářskou činnost ani nečerpala žádný úvěr.

3) Obec Mezilečí nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.

4) Obec netvoří žádné fondy.

5) Rozpočtové hospodaření

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2016 dne 24. 2. 2016. Rozpočet obce byl sestaven jako schodkový ve výši příjmů 1 712 590,- Kč a výdajů 1 956 300,- Kč s financováním 243 710,- Kč z přebytků z minulých let.

Během roku zastupitelstvo obce schválilo 6 rozpočtových opatření.

RO 1/2016 zvýšení 12 350,- Kč

RO 2/2016 zvýšení 43 640,-

RO 3/2016 zvýšení 21 000,-

RO 4/2016 zvýšení 0,- Kč

RO 5/2016 zvýšení 0,- Kč

RO 6/2016 zvýšení 0,- Kč

6) Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům kraje.

Na výkon státní správy byla obci ze státního rozpočtu přidělena neinvestiční dotace ve výši

55 000,-. Dotace byla poskytnuta bez vyúčtování.

Na volby do zastupitelstev krajů byla obci poskytnuta dotace prostřednictvím Královéhradeckého kraje ve výši 21 000,- . Vyčerpáno 8 687,- Kč, vratka ve výši 12 313,- odvedena na účet Královéhradeckého kraje dne 11. 1. 2017.

7) Příspěvky a dary

DSO ÚPA členský příspěvek 2 900,- Kč

Sdružení zdravotně postižených dar na akci „Pojezd vozíčkářů“ 1 000,- Kč

Česká Skalice

Dary při narození dítěte 6 000,- Kč

SDH ústředí členský příspěvek 1 400,- Kč

Přátele českého a moravského dar na folklorní festiválek 3 000,- Kč

folkloru Hořičky - Křižanov o.s.

8) Majetek obce - inventarizace

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31. 12. 2016 na základě příkazu starosty ze dne 9.11.2016.

V roce 2016 obec rozšířila investiční majetek z rozpočtových prostředků o

Drobný hmotný majetek Kč 4 017,-

Obec splnila zákonnou povinnost sledovat celkovou výměru lesních pozemků na podrozvahové evidenci. Ocenění pozemků činí 7 544 tis. Kč. Dle vyhlášky č. 475/2008 Sb. průměrná hodnota

zásoby surového dřeva na m2 činí 57 Kč.

Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2016 - rekapitulace dle rozvahy k 31. 12. 2016

v Kč

Položka

BRUTTO

KOREKCE

NETTO

Aktiva celkem

10 445 874,64

1 664 966,35

8 779 908,29

Dlouhodobý nehmotný majetek

207 917,30

160 593,30

47 324,00

Stavby

3 250 724,92

773 900,00

2 376 824,92

Samostatné movité věci

184 703,50

46 864,00

137 839,50

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

680 809,05

680 809,05

-

Pozemky

1 800 083,90

-

1 800 083,90

Nedokončený majetek

47 267,00

-

47 267,00

Finanční majetek

941 886,68

-

941 886,68

Zásoby

160,00

-

160,00

Krátkodobé pohledávky

73 950,00

3 800

70 150,00

Peněžní prostředky na BÚ

3 357 880,89

-

3 357 880,89

Pasiva celkem

-

-

8 779 908,29

Vlastní kapitál

8 733 107,72

Krátkodobé závazky

-

-

46 800,57

9) Výpočet poměrových ukazatelů podle ustanovení § 10 zákona o přezkoumání hospodaření ÚSC:

- podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,81 %

- podíl závazků na rozpočtu územního celku 0,06 %

- podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

10) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce Mezilečí v souladu s ustanovením § 42

odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC. Přezkoumání se uskutečnilo dne

2. 2. 2017 pracovníky odboru kontroly krajského úřadu Královéhradeckého kraje paní Naďou Naglovou a paní Ivou Markovou.

Závěr: při přezkoumání hospodaření obce Mezilečí za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Příloha: 1) Výkaz FIN 2-12M za rok 2016, Rozvaha 2016, Výkaz zisku a ztrát 2016, Příloha 2016

2) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Mezilečí za rok 2016

(přílohy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě)

V Mezilečí 24. 5. 2017

Zapsala: Ing. Marie Hanušová Ing. Jaroslav Pácalt

starosta obce

Vyvěšeno 24. 5. 2017 Sejmuto …...................................